Ympäristötutkimukset ja -suunnittelu

Ympäristön tilan määrittäminen edellyttää usein tutkimuksia maaperä-, vesi- tai sedimenttiympäristössä, tai se voi vaatia melu- ja ilmanlaatumittauksia. Tutkimuksilla saadaan tärkeää tietoa tulevaa suunnittelua varten, jolloin esimerkiksi eri tyyppisissä rakennushankkeissa voidaan välttyä ikäviltä kustannus- ja aikatauluvaikutuksilta. Toteutamme ympäristötutkimukset, niihin liittyvän suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin, vuosien ammattitaidolla.

Maaperä, sedimentti ja sulfaattimaat

Maaperätutkimuksilla saadaan olennaista tietoa maaperän laadusta, kuten maalajikoostumuksesta, mahdollisen sulfaattimaan esiintymisestä (nk. sulfidisavi), maa-aineksen sisältämistä haitta-ainepitoisuuksista tai maahan haudatusta jätteistä. Sedimenttitutkimuksilla määritetään sedimentin laatu ja haitta-ainepitoisuudet usein ruoppausten suunnittelua varten.

Pinta- ja pohjavedet sekä vesistöt

Pohjavesinäytteenotolla saadaan tärkeää tietoa muun muassa pohjaveden haitta-ainepitoisuuksista ja virtaussuunnasta. Pintavesitarkkailut ovat tärkeitä vesistön ekosysteemin hyvinvoinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi teollisuuskohteiden ympäristöluvissa voidaan edellyttää toiminnan jäte- ja hulevesipäästöjen laaduntarkkailua tai pohjaveden laadun seurantaa.

Melu

Melumittauksilla saadaan olennaista tietoa toiminnan vaikutuksista lähiympäristöön. Meluselvityksillä on merkittävä rooli mm. melun aiheuttamien viihtyvyyshaittojen vähentämisessä. Melua voidaan tarpeen mukaan vähentää esimerkiksi rakenteellisin ratkaisuin tai sijoittamalla melua aiheuttavat toiminnon toisin. Meluselvityksiä vaaditaankin usein esimerkiksi toiminnan luvan hakua varten tai olemassa olevan toiminnan luvanmukaisuuden varmistamiseksi.