Purku- ja jätemateriaalien sekä teollisuuden sivutuotteiden kiertotalous

Rakennusten purun tai peruskorjauksen yhteydessä syntyy monenlaisia materiaaleja, joista suuren osan voi kierrättää tai hyötykäyttää. Materiaalien uudelleenkäyttö vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että hiilidioksidipäästöjä. Loppusijoitettavan materiaalimäärän minimoiminen tuo usein myös huomattavia kustannussäästöjä. Tätä varten on tärkeää tietää mitä materiaaleja voi uusiokäyttää sekä mitä tutkimuksia ja dokumentaatiota tämä vaatii.

Jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa on annettu Valtioneuvoston asetus nk. MARA-asetus, jossa kuvataan milloin jätteitä voidaan hyödyntää ilman ympäristölupaa. Jätteen tulee täyttää tietyt kriteerit ominaisuuksiltaan, joten ennen hyötykäyttöä jätteestä on tutkittava ohjeen mukaiset parametrit. Hyötykäyttö tulee myös suunnitella ja siitä tulee tehdä ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Hoidamme em. selvitykset ja suunnitelmat sekä yhteydenpidon viranomaisen kanssa siten, että hyödyntäminen voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti esimerkiksi rakennustyön yhteydessä. Tällä varmistetaan toteutuksen pysyminen suunnitelluissa aikataulu- ja kustannusraameissa. Jos hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan, laadimme lupahakemuksen ammattitaidolla, jolloin varmistetaan myös lupaprosessin sujuva läpivienti.

Autamme purku- ja jätemateriaalien sekä teollisuuden sivuvirtojen kiertotalouden suunnittelussa ja hoidamme tarvittavat kilpailutukset sekä dokumentaation.