Luottamus ja vastuunanto perehdytyksessä tukee laatujärjestelmää

Aloitin työskentelyn Sipti Environmentilla lokakuun alussa ympäristösuunnittelijana. En osannut erityisen paljoa odottaa, mitä uusi työsuhde tuo tullessaan. Itseluottamus oli vahva ja uskoin alusta alkaen selviytyväni uusista haasteista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että kaikki oli uutta, työkaverit, työympäristö ja uuden yrityksen toimintatavat. Ehkä vähän jännitti, sillä hyvällä tavalla.

Vastaanotto alusta saakka on ollut lämminhenkistä ja asianmukaista. Uutta tietoa ammennettiin taukoamatta. Tuntui kuin suuri, lähes tuntematon kokonaisuus olisi lävähtänyt eteeni pieninä hajallaan olevina pisteinä. Alkoi olla vaikeuksia yhdistää kokonaisuuksia toisiinsa. Juuri kun alkoi sisäistämään jotain uutta kokonaisuutta, alettiin jo käymään läpi uusia asioita. Saatoin miettiä, miten ikinä pystyn pitämään pakan kasassa. Sain kuitenkin jatkuvasti reipasta ja hyväntahtoista kannustusta ja opastusta uusilta työkavereiltani, mikä rauhoitti ja auttoi jaksamaan. Noin kahden kuukauden kuluttua aloituksesta olen havahtunut, kuinka osaankin yhtäkkiä yhdistellä näitä ylitsepääsemättömiltä tuntuvia mörköjä yhteen ja kokonaisuuden hahmottaminen tuntuu jo melkein rutiinilta. Kompleksiset kokonaisuudet tuntuivat vaikeilta hahmottaa alussa, mutta niinhän vesimolekyyleistäkin syntyy ensin pisara ja pisaroista joki.

Vaikka perehdytys onkin vielä kesken, pystyn toteamaan Siptin perehdytysohjelman olevan monipuolinen ja laadukas. Ohjelma takaa uudelle työntekijällä työkalut tuottamaan asiakkaille laadukkaita ympäristöpalveluita.

Yritystoiminnan ympäristönäkökohdat otetaan vahvasti huomioon Siptin perehdytyksessä ja laatujärjestelmässä, mikä kuvaa yrityksen asennetta kestävää kehitystä kohtaan. Tavoite pyrkiä toimimaan edelläkävijänä kiertotalouteen liittyvässä toimialan murroksessa on yksi Sipti Environmentin tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia haasteita.

Erityisen mukavalta on tuntunut muiden työntekijöiden luottamus omaan työskentelyyni. Vastuuta on tullut muun muassa näytteenottoon, pilaantuneen maan kunnostuksen valvontaan sekä muihin erilaisiin projektivaiheisiin, kuten raporttien laadintaan. Alussa on toisinaan jännittänyt, että pystyykö uusista tehtävistä suoriutumaan kiitettävästi, mutta briiffaus ja tuki on ollut asiantuntevaa niin, että suuremmille ihmettelyille ei ole jäänyt tilaa. Parhaimpia puolia perehdytyksessä on ollut ehdottomasti luottamus ja vastuunanto, sillä yksin tilanteessa toimiminen ja ongelmien ratkaiseminen uudessa ympäristössä opettavat parhaiten.

Seuraavan perehdytettävän muistilistan olen koonnut kokemuksieni pohjalta:
  1. Kysy paljon – Se ei maksa mitään eikä tyhmiä kysymyksiä ole
  2. Ota rennosti – Virheitä sattuu, se on elämää. Me muut kyllä autamme ja ohjaamme mielellämme.
  3. Ole omatoiminen – Asiantuntija-alalla oletusarvo. Olemme nuori ja innovatiivinen yritys jatkuvasti muutoksessa olevalla toimialalla.
  4. Ota rohkeasti vastuu vastaan – Etenkin kentällä näin tulet oppimaan parhaiten ja tunnistat itsellesi parhaat toimintamallit.

Olemme nyt laatu- ja ympäristösertifoitu yritys – miten tämä näkyy jokapäiväisessä työssämme?

Sipti Environment Oy:lle on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit osoituksena laadukkaasta ja luotettavasta työstä asiakkaidemme sekä ympäristön hyväksi. Sertifioinnin myötä meillä on loistava työkalu toimintamme laadun mittaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.  Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat luottaa siihen, että projektit hoidetaan nyt ja jatkossa laadukkaasti ympäristönäkökulmat huomioiden. 

Erilaisilla johtamis- ja laatujärjestelmillä on ollut olennainen osa yritystoiminnan kehittämisessä jo 1980–1990-luvuilta lähtien. Ajan saatossa laadun käsite on hieman muuttunut, ja nykyisin termi kattaa yritystoiminnan kaikki osa-alueet aina johtamisesta valmiiseen tuotteeseen saakka. Viime vuosina myös ympäristöjohtamisen merkitys on korostunut voimakkaasti muun muassa kuluttajien asennemuutoksen vuoksi. Laadunhallintaan on vuosikymmenten saatossa kehitetty useita erilaisia menetelmiä, kuten laatustandardeja sekä erilaisia laskentatyökaluja. Näistä tunnetuimpia lienevät kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO:n kehittämät laatu- ja ympäristöstandardit ISO 9000 ja 14000.

ISO-standardeihin pohjautuvat laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on kuitenkin usein koettu liian raskaiksi rakennusalan PK-yritysten piirissä. Rakentamisen Laatu RALA ry on vastannut tähän kehittämällä ISO-standardeihin pohjautuvat laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät. Sipti Environment Oy:ssa olemme vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana rakentaneet RALA:n standardeihin pohjautuvaa laatu- ja ympäristöjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän kehitystyö palkittiin RALA-sertifikaatilla marraskuussa 2019, ja ympäristöjärjestelmälle sertifikaatti myönnettiin huhtikuussa 2020.


Miten laatu- ja ympäristöjärjestelmät näkyvät Sipti Environment Oy:n arjessa ja asiakastoiminnassa?


 Johtamis- ja laatujärjestelmien merkitys korostuu pitkäjänteisessä projektityöskentelyssä. Yhtenäiset työskentelytavat ja tiedonhallintamenetelmät takaavat osaltaan erilaisten suunnittelukohteiden tavoitteiden toteutumisen sekä esimerkiksi viranomaisten ja lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymisen. Tämän lisäksi tehokkailla ja asianmukaisilla projektinhallintakeinoilla saamme asiakkaillemme ajantasaista tietoa projektien etenemisestä, esimerkiksi kustannus- ja aikataulutilanteesta. Yhtenäiset toimintatavat selkeyttävät myös toimintaa ja tuovat sitä kautta taloudellisia etuja niin yritykselle itselleen kuin asiakkaillekin.

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena taas on vastata jatkuvasti kehittyvän toimialan asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin ympäristöä kuormittamatta. Olemme muun muassa pyrkineet kehittämään kestäviä kunnostuksen toimintamalleja. Viime aikoina voimakkaasti esiin noussut kiertotalousajattelu näkyy työssämme esimerkiksi haitta-ainepitoisten maiden sekä erityyppisten jätejakeiden hyödyntämisenä maanrakentamisessa ja rakennusten purun yhteydessä. Pyrimme aktiivisesti pysymään toimialan kehityksen kärjessä. Ympäristöjärjestelmän avulla voimme tarkastella ja jatkuvasti kehittää toimintatapojamme, jolloin pystymme vähentämään sekä oman toimintamme että asiakkaiden suunnittelukohteiden ympäristövaikutuksia. Ympäristö- ja laatusertifioinnit antavat asiakkaillemme varmistuksen siitä, että toimintamme on tehokasta ja samalla kestävää sekä ympäristöä kunnioittavaa.